Pattu pattu cheyye pattu Lyrics

Writer :

Singer :
పట్టు పట్టు చెయ్యే పట్టు ǩన్నదాǵ చెెంగేపట్టు
||2||
న్న్నన Ƕలో
దాచేట్ట్టు ఓ బులోో డా
....
హొయ్
హే
....
కట్టు కట్టు Ǫ
రేకట్టు క ెంట్ెచూపు దూరేట్ట్టు
నోరుకాస్త ఊరేట్ట్టు
ఓ బులలో మ్మా

....
మ్ుదను పెట్టు Ƿో య్ెట్ట్టు మ్ుకకుమీద మ్ుదేుపెట్టు
లేకǷో తే నామీదొట్టు ఓ బులోో డా
కననన
బొ డ్డు తరిగేట్ట్టు కనననకోతకకెంట్ే ఒట్టు
కోరిెంత నా మీదెట్టు ఓ బులలో మ్మా
మ్మమ్మ అబబాబబా నా ఈ డ్డǵ కోరేట్టు
హేయ్
....
రావన
రావన రావన
రావన రెంగుల రవ్వట్టు
రాdzరొస్తత ఇస్ాత Ƕకక బిస్త రు బొ బాట్టు
..
హొయ్
రయ్ెే రయ్యే
రయ్యే
రయ్యే
ఆకలి Ǵరేట్టు ఆకకలిస్తత పెడ్తా Ƕకక
స్ో కకల తాకట్టు
||
పట్టు పట్టు
||
హే
....
జున్ననమ్ుకులమ తెగ న్నన్నగ ఉన్న చెకకుళ్ళు
ఆకకవ్కులమ నాకక వ్చెెన్న ఎకకుళ్ళు
హే
..
అǵన దికకు
లమ న్న్నన తాకేస్నత ెంట్ే Ƕ కళ్ళు
తే
నే చనకులమ Ǵపెకకున్న నాఒళ్ళు
ఒకుస్ారి ఒళ్లో వాలమ్మా చెందనాల ఓ మ్ుదను గుమ్మా
గాలికకైనా ఇదురి
మ్ధ్ే చోట్ే వ్దుమ్మా
ఒెంట్రేల త ెంట్రి మ్మమ్మ జెంట్కట్టు ఓ చెందమ్మమ్మ
గెంట్క క కౌగిలిగెంట్ క ట్ేుస్నకకెందామ్మ
రావే రావే రావే
రావే చెైనా ǩకకోట్టు జెంట్క స్తత ఇస్ాత Ƕకక జǷాన్ జాకకట్టు
రయ్యే రయ్యే రయ్యే రయ్యే అతత రు మ్స్్జట్టు
పూస్నక స్తత ఇస్ాత Ƕకక బెందరు బిస్ెుట్టు
||
పట్టు పట్టు
||
వ్ెంగమొకులమ తెగ వ్ెంచేస్నత ెంట్ే న్నవ్వట్బు
Ƿ ెంగులే కదా నా Ƿ ెంగలో వ్యస్ెంతా
హే
క ెంగరకకులమ క ెంగు జారేస్నత ెంట్ే న్నవ్వట్బు
గిెంగు రకకుదా నా Ƿో కకళ్ో Ƿ గరెంతా
ఆగడాలక చాలిెంచమ్ెంట్ Ƿ దను వాలక స్ెందేలపూట్
మీగడ్ెంత వ్డ్ు ెంచనకకెంట్బ అపుుడే రమ్ాెంట్
కకెందనాల గోరిెంక పిట్బు అెంత
దాక ఆగేది ఎట్బు
అెందమ్ెంతా గిలేో స్నకకెంట్బ ఇపుుడే ఈ పూట్
రా
వన
రా
వన
రా
వన
రా
వన
రా
వన
రా
వన
కనాే కాేరకట్టు
లగగమెట్టు మెళ్లు వేస్ాత లగగెం లమకకట్టు
రయ్యే రయ్యే
రయ్యే
రయ్యే
బొ మ్మా ట్ీ షరుు
వేస్నక స్తత
వెందన ఇస్ాత గుమ్మా కట్ెో ట్టు
||
పట్టు పట్టు
||

Music Director Wise   Film Wise


How to use

In Junolyrics, This box contains the lyrics of Songs .If you like the lyrics, Please leave your comments and share here . Easily you can get the lyrics of the same movie. click here to find out more Lyrics.